فروش اکانت بانک های اطلاعاتی

بانک های اطلاعاتی برای رفع نیاز پژوهشگران، اعضای هیئت علمی، دانشجویان، متخصصان بسیار ضروری است.

شرکت یابش نیز اکانت دسترسی بخشی از این پایگاه های کاربردی علمی را بصورت موردی و شخصی با قیمت مناسب و با کارکرد ۶۳ و  ماه تا یک ساله ارائه می دهد.

————————————————————————————————————————

معرفی اسکوپوس:
از معروف ترین بانک های اطلاعاتی پزشکی دنیا که به عنوان منابع اولیه مراقبت های پزشکی کاربرد دارد.
وب سایت اصلی:

UpToDate+ UpToDate Pathways

ایمیل به یابش
معرفی وب آو ساینس:
از معروف ترین بانک های اطلاعاتی پزشکی دنیا که به عنوان منابع اولیه مراقبت های پزشکی کاربرد دارد.
وب سایت اصلی:

https://bestpractice.bmj.com

ایمیل به یابش
معرفی ساینس دایرکت:
از معروف ترین بانک های اطلاعاتی پزشکی دنیا که به عنوان منابع اولیه مراقبت های پزشکی کاربرد دارد.
وب سایت اصلی:

https://learning.bmj.com/

ایمیل به یابش
معرفی پروکوئست – پایان نامه ها:
از معروف ترین بانک های اطلاعاتی پزشکی دنیا که به عنوان منابع اولیه مراقبت های پزشکی کاربرد دارد.
وب سایت اصلی:

Bates’ Visual Guide
batesvisualguide.com

ایمیل به یابش
معرفی ابسکوهاست-:
از معروف ترین بانک های اطلاعاتی پزشکی دنیا که به عنوان منابع اولیه مراقبت های پزشکی کاربرد دارد.
وب سایت اصلی:

https://www.visualdx.com/

ایمیل به یابش
معرفی نچرال مدیسن:
از معروف ترین بانک های اطلاعاتی پزشکی دنیا که به عنوان منابع اولیه مراقبت های پزشکی کاربرد دارد.
وب سایت اصلی:

https://naturalmedicines.therapeuticresearch.com/

ایمیل به یابش
معرفی سنفورد گاید:
از معروف ترین بانک های اطلاعاتی پزشکی دنیا که به عنوان منابع اولیه مراقبت های پزشکی کاربرد دارد.
وب سایت اصلی:

Sanford Guide

ایمیل به یابش
معرفی یو اس ام ال ایزی:
از معروف ترین بانک های اطلاعاتی پزشکی دنیا که به عنوان منابع اولیه مراقبت های پزشکی کاربرد دارد.
وب سایت اصلی:

https://www.usmle-easy.com

ایمیل به یابش
معرفی مِدوان:
از معروف ترین بانک های اطلاعاتی پزشکی دنیا که به عنوان منابع اولیه مراقبت های پزشکی کاربرد دارد.
وب سایت اصلی:

https://medone.thieme.com/

https://medone-plasticsurgery.thieme.com/

ایمیل به یابش
معرفی استیت رف:
از معروف ترین بانک های اطلاعاتی پزشکی دنیا که به عنوان منابع اولیه مراقبت های پزشکی کاربرد دارد.
وب سایت اصلی:

UpToDate+ UpToDate Pathways

ایمیل به یابش
معرفی اکسس مدیسن:
از معروف ترین بانک های اطلاعاتی پزشکی دنیا که به عنوان منابع اولیه مراقبت های پزشکی کاربرد دارد.
وب سایت اصلی:

http://accessmedicine.mhmedical.com

دیگر محصولات قابل ارائه از این خانواده:

http://AccessAnesthesiology.mhmedical.com

http://AccessBiomedicalScience.mhmedical.com

http://AccessCardiology.mhmedical.com

http://AccessEmergencyMedicine.mhmedical.com

http://hemonc.mhmedical.com/

http://AccessMedicina.mhmedical.com

http://AccessMedicine.mhmedical.com

http://AccessNeurology.mhmedical.com

https://obgyn.mhmedical.com/

http://AccessPediatrics.mhmedical.com

http://AccessPharmacy.mhmedical.com

http://AccessPhysiotherapy.mhmedical.com

http://AccessSurgery.mhmedical.com

ایمیل به یابش
معرفی کلینیکال کِی:
از معروف ترین بانک های اطلاعاتی پزشکی دنیا که به عنوان منابع اولیه مراقبت های پزشکی کاربرد دارد.
وب سایت اصلی:

UpToDate+ UpToDate Pathways

ایمیل به یابش
معرفی لکچریو:
از معروف ترین بانک های اطلاعاتی پزشکی دنیا که به عنوان منابع اولیه مراقبت های پزشکی کاربرد دارد.
وب سایت اصلی:

UpToDate+ UpToDate Pathways

ایمیل به یابش
معرفی یوسنترال:
از معروف ترین بانک های اطلاعاتی پزشکی دنیا که به عنوان منابع اولیه مراقبت های پزشکی کاربرد دارد.
وب سایت اصلی:

UpToDate+ UpToDate Pathways

ایمیل به یابش
معرفی ایپوکریت:
از معروف ترین بانک های اطلاعاتی پزشکی دنیا که به عنوان منابع اولیه مراقبت های پزشکی کاربرد دارد.
وب سایت اصلی:

UpToDate+ UpToDate Pathways

ایمیل به یابش
معرفی داینامد:
از معروف ترین بانک های اطلاعاتی پزشکی دنیا که به عنوان منابع اولیه مراقبت های پزشکی کاربرد دارد.
وب سایت اصلی:

UpToDate+ UpToDate Pathways

ایمیل به یابش
معرفی لکسی کامپ:
از معروف ترین بانک های اطلاعاتی پزشکی دنیا که به عنوان منابع اولیه مراقبت های پزشکی کاربرد دارد.
وب سایت اصلی:

UpToDate+ UpToDate Pathways

ایمیل به یابش
معرفی ای ای پدیاتریک کِیر:
از معروف ترین بانک های اطلاعاتی پزشکی دنیا که به عنوان منابع اولیه مراقبت های پزشکی کاربرد دارد.
وب سایت اصلی:

UpToDate+ UpToDate Pathways

ایمیل به یابش
معرفی …:
از معروف ترین بانک های اطلاعاتی پزشکی دنیا که به عنوان منابع اولیه مراقبت های پزشکی کاربرد دارد.
وب سایت اصلی:

UpToDate+ UpToDate Pathways

ایمیل به یابش